תקנון שימוש באתר מדקורט

תנאי שימוש אלה (להלן: "התקנון") חלים על השימוש באתר האינטרנט www.medcourt.co.il (להלן: "האתר") שמנהלת ומפעילה חברת "שמר - שרותי מבדקים רפואיים" ח.פ. 511271702, מרח' וינגייט 2, חיפה (להלן: "הנהלת האתר").

השימוש באתר, לרבות השירותים המוצעים בו (להלן: "השימוש"), כפופים ומותנים בהסכמת המשתמש לתנאי התקנון. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. כל שימוש באתר וכל כניסה אליו, מעידים על הסכמת המשתמש לתנאי התקנון.

בתקנון זה המונח "המשתמש" מתייחס לכל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג, אשר משתמש באתר, רשום בו, או מציע שירותיו בו.

הסכמה לתקנון כוללת גם הסכמה לתנאי שמירת הפרטיות.

התקנון נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

מטרת האתר והאחריות לשימוש בו

האתר הינו פלטפורמה דיגיטלית המקשרת בין עורכי דין לבין רופאים מומחים לצורך מתן חוות דעת רפואיות משפטיות. הנהלת האתר, המסייעת לקידום מטרה זו, אינה מעורבת באופן ישיר בעסקאות הנעשות בין המשתמשים לבין עצמם.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו העובדות הבאות:

 • הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר או בכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.
 • הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 • הנהלת האתר אינה מוודאת את זהותם של המשתמשים באתר, ואינה מאשרת או מבררת את כישוריהם, עברם או כשירותם.
 • הנהלת האתר אינה בודקת את רמתם המקצועית של הרופאים בכתיבת חוות דעת, ואינה אחראית לכל מחדל או נזק שעלול רופא מומחה הנרשם לאתר לגרום במתן או אי מתן חוו"ד. על כן, ממליצה הנהלת האתר לנהוג במשנה זהירות ולפעול בהיגיון במסגרת התקשרויות עם משתמשים אחרים.
 • הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס למחלוקת או נזק שיגרמו בקשר בין עורך דין לרופא מומחה, ולא למי מטעמם לרבות ללקוחות של עוה"ד. על עוה"ד והרופא המומחה לסכם את תנאי ההתקשרות ביניהם בעצמם ועל אחריותם הבלעדית.

הרשמה לאתר / פתיחת חשבון

בתהליך הרישום לאתר, מתבקש המשתמש לבחור את סוג החשבון שברצונו לפתוח על פי תחום העיסוק שלו (עורך דין או רופא מומחה), וכן לספק פרטים אישיים ופרטי קשר. המשתמש מתחייב לספק פרטים מלאים ומדויקים. מסירת פרטים מזויפים, לא נכונים או לא עדכניים עשויה להביא למחיקת המשתמש מן האתר.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שרק אחד מן הגורמים הבאים רשאי להירשם לאתר:

 • רופא מומחה - הרשום ברשימת המומחים של משרד הבריאות בישראל, וכן רישיון המומחה שלו הינו בר תוקף.
 • עורך דין - הרשום כחבר בלשכת עורכי הדין בישראל, ובעל רישיון בתוקף.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שחל איסור על התאגדות רופאים או עורכי דין להירשם לאתר כגוף מאגד, וכן כי ההרשמה פתוחה רק לעורכי דין או רופאים מומחים יחידים.

המשתמש מתחייב לפתוח לא יותר מחשבון אחד באתר כרופא מומחה, ולא יותר מחשבון אחד באתר כעורך דין. במידה והמשתמש מעוניין להשתמש באתר הן כעורך דין והן כרופא מומחה, עליו לבקש אישור מיוחד מהנהלת האתר לפתיחת שני חשבונות אלו.

המשתמש אחראי לכל תוצאה שתהיה במידה ויירשם עם פרטים לא נכונים או חלקיים, ולכל תוצאה שתהיה משימוש בחשבון שלו באתר.

ניתן לבטל את החשבון באתר בכל עת על ידי שליחת הודעה מתאימה להנהלת האתר. החשבון יבוטל עד 10 ימי עסקים מקבלת הודעה זו.

שימוש באתר

האתר הנו לשימושם של משתמשים רשומים בלבד. הגיל המינימלי למשתמש רשום הינו 18 שנים.

הכניסה לאתר הינה באמצעות שם משתמש וסיסמה (להלן: "פרטי המשתמש"). המשתמש מתחייב להחליף סיסמה לפחות אחת לשישה חודשים.

המשתמש מתחייב לשמור בסודיות את פרטי המשתמש של חשבונו. הנהלת האתר מניחה שכל גורם אשר נכנס לאתר עם פרטי המשתמש, הינו המשתמש עצמו או גורם מטעמו אשר מבצע פעילות באתר עבורו ובאישורו.

המשתמש מתחייב להודיע מיד להנהלת האתר במידה וקיים חשד שגורם אחר ולא מוסמך משתמש בפרטי המשתמש שלו. המשתמש מתחייב לא להשתמש בפרטי המשתמש של משתמש אחר, בלי אישורו.

המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר ברובוטים או בכל אמצעי אוטומטי אחר לכל מטרה שהיא, וכן מתחייב להימנע מן הפעולות הבאות:

 • המשתמש מתחייב לא לבצע כל פעולה אשר תעמיס עומס רב על האתר.
 • המשתמש מתחייב לא להעתיק, לשנות או לחקות כל מבנה או תוכן מהאתר.
 • המשתמש מתחייב לא להעתיק שום סוג שירות שמוצע באתר.
 • המשתמש מתחייב לא להפריע או לנסות להפריע לפעולה הרגילה של האתר.
 • המשתמש מתחייב לא לאסוף פרטים על נרשמי האתר.
 • המשתמש מתחייב לא לפרסם באתר ישירות או בצורה עקיפה אתרים מתחרים, שירות או מוצר אחר, או להפנות את המשתמשים לאתרים אחרים.
 • המשתמש מתחייב לא להעלות מידע לא נכון לאתר, וירוסים, תולעים או קודים ותוכנות אחרות מזיקות.
 • משתמש, רופא מומחה, אשר נבחר ע"י עו"ד לכתוב חוות דעת, מתחייב עם התקדמות הטיפול בתיק, לעדכן את סטטוס הטיפול בתיק, כולל בגמר העיון הראשוני, ולעדכן תמיד האם יש או אין case. המומחה מתחייב להעלות את כל חוות הדעת שיכתוב לאתר באזור הצ'אט מול העו"ד.
 • משתמש, עורך דין, מתחייב בכל תיק לעדכן את סטטוס ההתקדמות בתיק, כולל לגבי החלטתו, בגמר העיון הראשוני, האם להתקדם לחוות דעת מלאה או לא.
  בנוסף יש להעלות את חוות הדעת לאזור הצ'אט באתר.

בדיקת זהות המשתמשים באתר

המשתמש מאשר להנהלת האתר, בעצמה או ע״י גורם שלישי, לבדוק את נכונות הפרטים שמסר בעת ההרשמה מול מאגר נתונים אחר, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון. מטרת בדיקה זו הינה לוודא את נכונות הפרטים של המשתמש הנרשם לאתר.

המשתמש מתחייב לשתף פעולה עם הנהלת האתר או כל גורם מטעמה בבדיקה זו, כולל אספקת תעודות מתאימות ו/או מענה לשאלות הקשורות לווידוא הפרטים שמסר בעת הרשמתו לאתר.

הנהלת האתר אינה מתחייבת לבצע את וידוא הפרטים הנ"ל.

השעיה, סגירה או הגבלת חשבון המשתמש באתר

הנהלת האתר שומרת את הזכות הבלעדית לסגור, להשעות או להגביל את חשבונו של המשתמש ללא מתן הסבר, וללא החזר כספי עבור שירות או מנוי שטרם נוצל.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנהלת האתר מוסמכת לסגור, להשעות או להגביל את חשבון המשתמש עקב הסיבות שלהלן:

 • אם המשתמש הפר את תקנון האתר.
 • אם המשתמש ניסה לעקוף את האתר בעת התקשרות מול משתמש אחר.
 • אם המשתמש הפר התחייבויות משפטיות (בפועל או בכוח), לרבות הפרת זכויות יוצרים או קניין רוחני.
 • אם המשתמש ביצע פעולה בלתי חוקית.
 • אם המשתמש פרסם פרטים כוזבים או מטעים באתר.
 • אם המשתמש ביצע פעולה שיכולה לגרום לסיכון להנהלת האתר או למי מטעמה.

בעת סגירת חשבון משתמש באתר, תבוצענה הפעולות הבאות:

 • מלבד מקרים בהם הנהלת האתר מחויבת חוקית לא לעדכן את המשתמש על סגירת חשבונו, היא תעדכן את המשתמש ככל שתחליט.
 • כל פעילותו וקשריו של המשתמש באתר יימחקו.
 • כל הגורמים באתר הנמצאים עם המשתמש בקשר יקבלו הודעה בנידון.
 • האלגוריתמים באתר ימנעו מן המשתמש להירשם מחדש.
 • לאחר סגירת החשבון, כל המחויבויות של המשתמש מול גורמים אחרים לגבי כל הפעילויות הקודמות לסגירה ימשיכו לחייב את שני הצדדים, כגון: שמירה על סודיות, שמירה על סודיות רפואית, מחויבות לשלם לרופא המומחה עבור שירותיו, מחויבות לשלם לספקי שירות אחרים, מחויבות לשלם עמלות לאתר וכדומה.

רופא מומחה הרשום לאתר

כפלטפורמה המקשרת בין עורכי דין בתחום דיני הנזיקין לבין רופאים מומחים, האתר מספק למומחה פרופיל משתמש (להלן: "הפרופיל"), אשר חשוף למשתמשי האתר.

האתר מאפשר רק לרופאים מומחים, אשר רשומים ברשימת המומחים של משרד הבריאות בישראל ובעלי רישיון מומחה בתוקף, ליצור פרופיל מומחה באתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהנהלת האתר אינה בודקת או מאשרת את נכונות הצהרותיו של המומחה, כגון הצהרותיו בגין תחומי מומחיות, תחומי התמקצעות, וסוגי טיפולים מיוחדים בתחום התמחותו.

משתמש אשר נרשם לאתר כרופא מומחה (להלן: "המשתמש המומחה"), מצהיר ומאשר כי הינו האחראי הבלעדי לכל המידע המופיע בפרופיל שלו, וכן כי הינו הבעלים החוקי של כל המידע, וכן כי המידע האמור, אינו מפר, לא הפר ולא יפר כל קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר, רישיונות וכיוצא בזה.

המשתמש המומחה מתחייב לבדוק ולעדכן באופן שוטף ושיגרתי את הפרופיל שלו. המשתמש המומחה מצהיר ומאשר כי כל המידע המופיע בפרופיל שלו הינו נכון, עדכני ומדויק. להלן רשימה חלקית של נתונים המופיעים בפרופיל המומחה באתר:

 • פרטים אישיים: שם משתמש, מספרי טלפון ותיאור כללי של הניסיון המקצועי.
 • תחומי מומחיות: תחומי מומחיות ו/או התמקצעות בהם מעוניין המשתמש המומחה לקבל בקשות לחוות דעת דרך האתר. בנוסף, תוצג רשימת הטיפולים המיוחדים בכל מומחיות, בהם המשתמש המומחה הינו בעל ידע למתן חוו"ד.
 • תמחור ותנאים: תעריף שכ"ט עבור עיון ראשוני וחוו"ד מלאה, סוגי חוו"ד שכותב המשתמש המומחה, מספר שנות ותק במתן חוו"ד, ניסיון בהופעות בבית משפט.
 • מניעות בכתיבת חוות דעת: המוסדות בעניינם יש למשתמש המומחה מניעות בכתיבת חוות דעת בתביעות רשלנות רפואית, כגון: בתי חולים, קופות חולים, מכונים פרטיים, וכו'.
 • מיקום מרפאות: מיקומי כל הקליניקות לקבלת לקוחות למטרת חוות דעת.
 • שפות: שפות בהן שולט המשתמש המומחה ברמה של קריאת מסמכים רפואיים ויכולת לנהל שיחה עם הלקוח שדובר את השפה.
 • קבצים: כל הקבצים שהעלה המשתמש המומחה לפרופיל שלו באתר.
 • מומחה אשר הסכים ושלח לאתר דוגמת חוות דעת קודמת שלו, מאשר שזו תוצג לעורכי הדין עם שאר מסמכיו, לאחר שהמומחה מחק מחוות הדעת את פרטי התובע, הנתבע ופרטים אחרים מזהים.

המשתמש המומחה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שחלק מפרטי הפרופיל שלו יחשפו בפני עורכי דין ובעקר אלו אשר יעלו לאתר בקשה לחוות דעת המתאימה להעדפותיו. המידע אשר יוצג לעורכי דין אלה מכיל את כל הנתונים המופיעים בפרופיל של המשתמש המומחה, פרט לפרטי הקשר עמו (אימייל, טלפונים) ושכר הטרחה שהינו מבקש.

המשתמש המומחה מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק כל מידע מן הפרופיל שלו, או לחילופין, למחוק את הפרופיל כולו, מכל סיבה, מבלי לתת לו הודעה מראש או לנמק בפניו פעולה כאמור. הנהלת האתר תהיה רשאית לפעול כך אם יש לה יסוד להאמין כי המשתמש המומחה או כל מידע בפרופיל שלו עשוי להפר כל קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר או רישיונות, או אם הנהלת האתר קיבלה הודעת הסרה או הודעת הפרה בשל חשד להפרת זכויות יוצרים, פרסום לשון הרע או תכנים לא חוקיים אחרים.

כל מומחה מתחייב לעדכן באתר את סטטוס ההתקדמות בכל תיק שהופנה אליו, ולהעלות באתר, עבור העורך דין, עיון ראשוני, וחוות דעת מלאה.

מדיניות פתיחת בקשות לחוות דעת

עורך דין הרשום לאתר (להלן: "עוה"ד המשתמש") רשאי לפתוח בקשה לחוות דעת באתר. עוה"ד המשתמש מתחייב לא להעלות לאתר את התכנים הבאים:

 • בקשות לחוות דעת עם תיאורים לא מפורטים, אשר אינם מאפשרים לרופאים המומחים לכתוב חוות דעת ולהציע הצעות מפורטות ומדויקות.
 • מקרים מזויפים, המפורסמים ללא כוונה לעשות בהם שימוש לצרכי משפט, או למסור אותם למומחה כלשהו או להשלימם, אלא מתוך כוונה לקבל מחירים בלבד.
 • מקרים המציעים עמלות, תמורה בהון או המבקשים קבלת שירותים ללא תמורה.
 • פרסומות או פרסומות אישיות.
 • כל מקרה אחר שאין בו כוונה אמיתית לקבל חוות דעת דרך האתר.
 • עורך דין המעלה בקשות לחוות דעת באתר, מתחייב לדווח, בכל בקשה, מי המומחה אותו בחר לכתיבת חוות הדעת (באמצעות מנגנון "עדכון פרטי סטטוס התיק"). בנוסף ידווח העורך דין על סטטוס כל תיק שהועלה באתר.

הנהלת האתר שומרת את הזכות לאשר, לדחות או למחוק בקשות לחוות דעת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

הנהלת החברה אשר יכולה להיחשף לתכנים המועלים בו מתחייבת לשמירת סודיות לגבי תוכנם, ולהשתמש במידע זה רק לשם תמיכה למשתמשי האתר בשימוש בו.

רופאים מומחים ותחומי מומחיות

משתמש מומחה יוכל להגיש הצעות לגבי חוות דעת שפורסמו בתחומי המומחיות בהם הוא רשום.

למומחה שלא ציין אף תחום מומחיות, לא תינתן גישה לבקשות לחוו"ד שפורסמו באתר.

הנהלת האתר שומרת את הזכות המלאה לאשר או לדחות הצטרפות משתמשים מומחים לתחומי מומחיות על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

הגשת הצעות מחיר עבור חוות דעת

המשתמש המומחה רשאי להגיש הצעות מותאמות באופן ספציפי לבקשה לחוות דעת שנשלחה אליו, ולהימנע מהצעות כלליות ככל שניתן. יש להגביל הצעות כלליות וחומר שיווקי אשר אינו מותאם במפורש ובאופן ממוקד לצורכי חוות הדעת, לקובץ נפרד שניתן להעלות כחלק מהגשת ההצעה.

המשתמש המומחה מתחייב שלא להגיש הצעות שסכומן אינו משקף את היקף העבודה והתחייבות הזמן הנדרש למתן הפתרון הטוב ביותר לשביעות-רצונו של עורך הדין. אין להגיש הצעות נמוכות במיוחד, אפילו אם ההצעה אינה סופית ומבוססת על מידע חלקי.

התקשרות חוזית בין רופא מומחה לעורך דין

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שההתקשרות בין עורכי הדין לבין הרופאים המומחים לצורך כתיבת חוות הדעת, הינה בינם לבין עצמם וללא כל תיווך של האתר, ועל אחריותם הבלעדית.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו העובדות הבאות:

 • הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות להתקשרות בין עורך הדין והרופא המומחה, לא לגבי טיב ואיכות חוות הדעת, לא לגבי ניסיונו של המומחה בכתיבת חוות דעת, ולא לגבי מחיר חוות הדעת והתשלום עבורה.
 • הנהלת האתר אינה מתחייבת לאמינותו של המשתמש המומחה, לנכונות הפרטים שמסר בפרופיל שלו באתר, וכן לזהותו.
 • הנהלת האתר אינה מתחייבת לכך שהמומחה יוכל לספק את השירות המבוקש, וכן לכך שהלקוח יוכל לעמוד בתשלום חוות הדעת.
 • הנהלת האתר אינה בודקת ואינה לוקחת אחריות באשר למידע המועלה לאתר, הן על ידי עורכי הדין והן על ידי הרופאים.

המשתמש המומחה מתחייב להתקשר עם עורך הדין באופן מקצועי, להשיב על שאלותיו במהירות המירבית וללא כל דיחוי וליידעו באופן שוטף על שינויים פוטנציאליים העשויים להשפיע על היקף חוות הדעת או לוח הזמנים של קבלתה.

המשתמש המומחה מתחייב לפעול על פי הוראות הדין, ולהנגיש עצמו למטופלים והכל בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות) התשע"ה 2017.

ככל והמומחה אינו עומד בכללים האלה, המשתמש מתחייב לעדכן על כך את הנהלת האתר.

המשתמש משחרר את הנהלת האתר, חברות הקשורות אליה, מנהליה ויועציה, דירקטורים בה, סוכנים שלה, חברות הקשורות אליה בשיתופי פעולה ועובדיה, מכל אשמה, דרישה, תביעה ונזק (ישיר או תוצאתי) מכל סוג שהוא, ידוע או לא ידוע, הנובע או קשור בדרך כלשהי ממחלוקת אשר יש לו עם משתמש אחר באתר, בין אם היא בדיון משפטי או בבוררות או גישור. השחרור מכל אחריות הינו בגין כל מחלוקת הקשורה לביצוע של שירות על ידי רופא מומחה או ספק שירות אחר באתר.

הזמנת חוות דעת מומחה לצרכים משפטיים

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהצדדים להתקשרות הזמנת חוות הדעת, הרופא המומחה ומזמין חוות הדעת, אחראים הם בלבד לעמידה בכל דרישות החוק הנוגעים להזמנה זו. הצדדים להתקשרות אחראים באופן אישי לתוכן ההזמנה גם אם היא עבור צד אחר או צדדים שלישיים.

הנהלת האתר אינה אחראית לכך שהמשתמש המומחה ינפיק ח-ן מס / קבלה עבור תשלום שקיבל מעורך הדין או מגורם אחר. בגין כל שירות שייתן, מתחייב המשתמש המומחה להנפיק חשבונית מס כחוק, וכן לעמוד בדרישות מע"מ וכל חוק רגולטורי אחר הנוגע לכל שירות שיספק דרך האתר.

הימנעות מפגיעה באתר

המשתמש מתחייב להימנע מן הפעולות הבאות, הן מרצון והן בטעות:

 • ביצוע מניפולציות באתר, כולל במחירי חוות הדעת
 • עקיפה או פגיעה במערכת חיוב העמלות באתר
 • פרסום מידע שקרי או מוטעה באתר
 • רישום לאתר מספר פעמים תחת זהויות שונות
 • העברת פרטי קשר מן האתר לגורם שלישי
 • שימוש ברובוטים להורדת מידע מן האתר
 • העתקת חלקים מתוכן האתר והצגתם במקום אחר
 • שימוש בדברי נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, ותכנים בלתי חוקיים
 • פרסום תכנים המעודדים גזענות ואפליה

פתרון מחלוקות וסכסוכים בין משתמשי האתר

כל מחלוקת בין משתמש אחד למשתמש אחר, או בין משתמש להנהלת האתר, תטופל בדרכי נועם תוך ניסיון לפתור את המחלוקת בצורה בלתי פורמלית ביניהם. המשתמש מתחייב להודיע להנהלת האתר באופן מידי על כל מחלוקת בה מעורב האתר. הודעה זו תכלול את פרטי המשתמש, פרטי הצד השני למחלוקת ותיאור המחלוקת. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנסות לסייע בפתרון מחלוקות בין משתמשים באתר, אולם לא מתחייבת לכך.

במידה והצדדים לא מצליחים להגיע לפתרון ביניהם בצורה בלתי פורמלית, למרות התערבות הנהלת האתר, המשתמש מתחייב לאשר להנהלת האתר להפנות את הסכסוך לבוררות או גישור.

סכסוך בין הנהלת האתר למשתמש יובא לפתרון בגישור ע״י בורר או מגשר המקובל על שני הצדדים בחיפה, ישראל.

שמירת סודיות

בכל מקרה בו משתמש מספק מידע אישי למשתמש אחר של האתר (כגון: שליחת חומר רפואי של לקוח לרופא מומחה), או רופא מומחה מוסר מידע לעורך דין או ללקוח הסופי עצמו, בין אם המידע הינו דיסקרטי או חסוי, המשתמש המקבל את המידע מחויב לשמור עליו בסודיות ולא להעבירו לשום גורם מבלי לקבל בכתב ממוסר המידע אישור להעבירו לגורם שלישי כלשהוא.

המשתמש המומחה מחויב לא לצלם, להדפיס, להעתיק או לשכפל את החומר הרפואי של הלקוח ולא להעבירו לשום גורם שלישי מבלי לקבל את הסכמתו של הלקוח מראש בכתב.

המשתמש המומחה מתחייב לפעול על פי הנחיות האתיקה הדיגיטלית כפי שפורסמו ע"י ההסתדרות הרפואית בשנת 2014, וכן הנחיות אתיות שפורסמו מעת לעת ע"י הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית.

המשתמש המומחה מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אם הוא מעוניין להציג את התיעוד הרפואי שקיבל או חלק ממנו למומחה נוסף לשם התייעצות (חוות דעת שניה), עליו לקבל קודם לכך את הסכמתו של הלקוח מראש בכתב.

דיוור, התראות, הודעות, וחומר פרסומי באתר

המשתמש מאשר להנהלת האתר להשתמש במידע שלו לצורך המטרות הבאות:

 • שליחת הודעות אימייל מנהליות ואדמיניסטרטיביות (מטעם הנהלת האתר או צדדים שלישיים), חומר פרסומי ושיווקי, או מידע נוסף שעשוי לעניין את המשתמש. במידה והמשתמש אינו מעוניין להמשיך לקבל הודעות אלה, עליו לפעול בהתאם להוראות בתחתית הודעת הדוא"ל שקיבל, או על-ידי שליחת בקשה בדואר אלקטרוני להנהלת האתר: [email protected].
 • שליחת הודעות לגבי השלמת תהליכים מול רופא מומחה או עורך דין, לטיפול בפניות, לטיפול בתהליך הרישום של המשתמש, לאימות המידע שמסר ולמטרות עסקיות פנימיות.
 • ניהול, פיתוח וקידום הקשר של המשתמש עם משתמשים אחרים.

במקרים רבים, הנהלת האתר שומרת מידע למשך 5 שנים לפחות, או לכל תקופה שתידרש לסיבות עסקיות ו/או משפטיות.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבטל את הרשאת המשתמש להמשך קבלת דיוור, תקשורת פרסומית, ניוזלטר, הודעות מנהליות ואדמיניסטרטיביות ו/או כל תוכן אחר ללא מתן כל הודעה מוקדמת.

הנהלת האתר שומרת את הזכות להתריע ולהודיע למשתמשים אחרים באתר את סטטוס ההתחברות של המשתמש לאתר, בעת התחברותו או התנתקותו מן האתר.

העלויות שבשימוש באתר

בפסקה זו, הכוונה במונח "שירותי הרופא המומחה" הינה לכל שירות הניתן לעורכי הדין ע"י הרופאים המומחים באמצעות מדקורט, כגון:

 • עיון ראשוני בתיק (כולל עלות בדיקת הלקוח)
 • הערכת נכות (כולל עלות בדיקת הלקוח)
 • חוות דעת מלאה (כולל עלות בדיקת הלקוח)
 • הופעה בבית המשפט (כולל עלות בדיקת הלקוח)
 • ייעוצים אחרים לעורך דין (כגון: הכנה לחקירה נגדית)
 • כל שירות אחר אשר בחר עורך הדין לבקש מן הרופא המומחה בתיק אשר הועלה במדקורט

עורכי הדין: השימוש באתר לעורכי הדין הינו חינמי.

עורך הדין הרשום למערכת מתחייב בזאת, עבור כל שירותי הרופא המומחה:

 • להעביר תשלום למומחה באמצעות אתר מדקורט בלבד. התשלום יבוצע בהעברה בנקאית, בחיוב כרטיס האשראי, או בכל דרך תשלום אחרת בתיאום עם הנהלת מדקורט.
 • בכל מקרה, לא להעביר תשלום באופן ישיר למומחה.
 • חובתו של עורך הדין להעביר את התשלום למומחה דרך מדקורט, קיימת בכל מקרה בו הייתה פניה למומחה דרך מדקורט, גם אם הייתה הכרות קודמת בין עורך הדין לרופא המומחה.
 • לעדכן באזור האישי, בכל בקשה לחוות דעת, את סטטוס ההתקדמות בתיק.
 • עורכי הדין מתחייבים בכל מקרה בו הזמינו חוות דעת ממומחה דרך מדקורט, להזמין במידת הצורך, בתיקים עתידיים, מאותו מומחה חוות דעת נוספות, במשך 12 חודשים מאז הזמנת חוות דעת הראשונה רק דרך מדקורט ולא ישירות. (שלא באמצעות מדקורט).

עורך דין אשר לא יעמוד בהתחייבות הנ"ל, ויעביר תשלום ישירות לרופא מומחה, יושעה מפעילות האתר.

עבור חוות דעת שינתנו לעורכי הדין, יגבה מכון שמר 20% מעלות שירותי הרופא המומחה (מהצעתו לעורך דין).

אין כל חיוב חודשי נוסף לרופאים המומחים.

התשלום על שירותי הרופא המומחה יועבר ישירות למדקורט, אשר תעביר למומחה את חלקו מן הסכום תוך עד שלושה ימי עסקים, מן המועד בו התקבל התשלום.

הרופא המומחה הרשום למערכת מתחייב לא לקבל באופן ישיר תשלומים מעורכי הדין על שירותיו הניתנים דרך מדקורט.

רופא מומחה אשר לא יעמוד בהתחייבות הנ"ל יושעה מפעילות האתר.

מודגש באמור, שאף שהתשלום למומחה מועבר דרך מדקורט, אין למדקורט כל אחריות לגבי אספקת השרות ע"י המומחה, וטיב השרות.

ניצול מערכת האתר על-ידי הפצת מסרים או הודעות לא ראויים

אין לשלוח דואר "זבל" או מסרים "ללא הזמנה" או הודעות לא רלוונטיות לאף גורם או משתמש באתר (להלן הודעות "זבל").

הנהלת האתר ומי מטעמיה יחליטו באופן בלעדי אם התנהלותו של משתמש באתר או מסרים ו/או הודעות של משתמש זה ייחשבו כ "זבל".

משתמש אשר ישלח הודעות "זבל" יסכן את מעמדו באתר.

האתר שומר את הזכות הבלעדית לסגור לאלתר את חשבונו של משתמש אשר שלח הודעות "זבל".

הגנה על קניין רוחני

האתר מכיל סימני מסחר וקניין רוחני אשר שייכים להנהלת האתר, למרשיה או למשתמשים אחרים. על המשתמש להניח כי כל דבר שהוא רואה או קורא באזורים באתר הפתוחים לציבור שלא פורסמו על ידו (כגון תמונות, קבצים גראפיים, איורים, טקסט וחומר אחר), מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני, אלא אם נאמר אחרת. אין למכור, לשכפל, להפיץ, לשנות, להציג, ליצור עבודות נגזרות המבוססות על התכנים הללו, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או ציבורי אחר, בלא קבלת הסכמת הנהלת האתר, או בעל הזכויות בכתב ומראש.

הנהלת האתר הגישה בקשה לרישום האתר מדקורט כפטנט במדינת ישראל בנובמבר 2017. מספר הבקשה במשרד המשפטים, רשות הפטנטים, הינו 255756.

הפעלתו השוטפת של האתר

הנהלת האתר אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מובנים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את הפונקציות הקיימות בו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שאין מחובתה של הנהלת האתר לספק לו עדכונים על שינויים באתר, או להמשיך לספק שירות או תכונה מסוימת/את כלל שירותי האתר.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שכל שינוי באתר כפוף לתקנון זה.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהנהלת האתר לא תהיה אחראית לו או לכל גוף שלישי, בגין כל תוצאה שתהיה מכל שינוי /השעיה /הפסקת שירות /הפסקת כל שירותי האתר.

הערות והצעות של משתמשים באתר לשיפורים

המשתמש יוכל להעלות לאתר הערות בגין תוכנו והפונקציונליות שלו, כולל הצעות לשיפורים.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו העובדות הבאות:

 • כל רעיונותיו של המשתמש הינם וולונטריים, ללא מגבלות ואינם מחייבים את הנהלת האתר לשום מחויבות כלשהי.
 • כל רעיונותיו של המשתמש אינם קניינו הרוחני, וכן אינם קניינו הרוחני של גוף שלישי אחר.
 • הנהלת האתר רשאית ליישם את הרעיונות או חלקם ללא כל הודעה נוספת וללא כל מחויבות כלשהי כלפי המשתמש.

 

סיום פעילות האתר

הנהלת האתר, בכל זמן ועל פי החלטתה הבלעדית, רשאית להפסיק את פעילות האתר כולה או חלקה, באופן זמני או קבוע. יתכן ולא תינתן כל התראה על הפסקת פעילות האתר למשתמש. אין הנהלת האתר מחויבת לשמור גיבוי לתוכן האתר.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי קיימת אפשרות של הפסקת פעילות האתר, וכן כי אין הנהלת האתר אחראית במקרה זה לאבדן מידע.

שינויים בתקנון

הנהלת האתר רשאית מזמן לזמן לשנות את התקנון.

השינויים יכנסו לתוקף 30 ימים לאחר פרסומם באתר.

המשתמש מאשר להנהלת האתר לשנות את התקנון בכל עת.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שכניסה שלו לאתר לאחר שינויים בתקנון, תהווה הסכמתו לשינויים.

הנהלת האתר ממליצה לעיין בתקנון באופן תקופתי.

פרסום באתר

הנהלת האתר עשויה ורשאית לאשר פרסום באתר. לחיצה על מודעת הפרסום עשויה להעביר את המשתמש לאתר המפרסם. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות הפרסום ולתוצאות המעבר של המשתמש לאתר המפרסם.

תקופת התקנון וסיומו

במידה ולא בוצעו שינויים בתקנון לאחר מועד הרשמתו של המשתמש לאתר, תוקף התקנון הינו החל ממועד אישור קבלתו ע"י המשתמש בעת הרשמתו הראשונית לאתר.

במידה ובוצעו שינויים בתקנון לאחר הרשמתו של המשתמש לאתר, תוקף התקנון הינו החל מן הכניסה הראשונה של המשתמש לאתר לאחר פרסום השינויים בתקנון.

התקנון תקף לכל תקופת השימוש באתר ע״י המשתמש.

כל צד, הן המשתמש והן הנהלת האתר, רשאי על דעתו להפסיק את ההסכם ללא הסבר ע״י כתיבת הודעה לצד השני.

אם בזמן סיום ההסכם ע״י בחירת אחד הצדדים יש למשתמש מעורבות עסקית כרופא מומחה או כעורך דין, תינתן לו האפשרות להשלים התקשרות זו מבלי לפתוח התקשרויות נוספות.

המשתמש מתחייב לכל תנאי התקנון גם לאחר סיום ההתקשרות מול כל אלו עמם החלה פעילות עסקית קודם לכן. גם הצד השני לתקנון מתחייב למלא את כל תנאי התקנון מול אלו שההסכם עמם הסתיים לאחר שהחלה פעילות עסקית מולם.

כל הצדדים להתקשרות בין המומחה ועורך הדין וגופים עסקיים המספקים שירותים באתר מתחייבים לכל תנאי התקנון בפעילות עסקית שהחלה לפני סיום ההתקשרות מול אחד הצדדים. מחויבות זו מחייבת ותקפה גם לאחר סיום השימוש באתר לגבי כל הפעולות העסקיות שהחלו קודם לסיום הקשר.

שיטת המשפט המחייבת

שיטת המשפט המחייבת היא זו הנהוגה בישראל בהתאם לחוק. כל תהליך משפטי או בוררות יתברר על פי הסמכות העניינית והמקומית בנסיבות העניין.

הגבלת אחריות

הנהלת האתר, דירקטורים, בעלי מניות, עובדיה וקבלני משנה לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם למשתמשי האתר, לרבות אבדן נתונים או נזק כספי שייגרמו משימוש או אי יכולת להשתמש באתר או עקב הפסקת השימוש באתר ע״י חסימת החשבון.

המשתמש מתחייב לפטור את הנהלת האתר מכל אחריות לנזק שעלול להיגרם במקרים הבאים:

 • שימוש באתר או חוסר יכולתו של המשתמש לעשות שימוש באתר
 • עיכוב או הפרעות בשימוש באתר
 • וירוסים או תוכנות אחרות אשר פוגעות באתר
 • טעויות כלשהן שהופיעו באתר
 • נזק לחומרה של המשתמש עקב שימוש באתר
 • נזק שיגרם עקב השהיה או סגירת חשבון המשתמש באתר
 • נזק שיגרם עקב הסתמכות של המשתמש על מידע או תכנים שהועלו לאתר
 • נזק עסקי שיגרם למשתמש עקב שינויים באתר / הפסקת מתן שירותים או תכנים

הנהלת האתר, כולל חברות בת שלה או ספקי שירותים המשתפים איתה פעולה באתר, לא יהיו אחראים לכל תוצאה שהיא או נזק תוצאתי כולל עלויות בית משפט, הפסדי הכנסות לעורך דין/נזקים עקב אבדן נתונים/הפסדים עקב אובדן הכנסות/הפסדים עקב אובדן הזדמנויות עסקיות.

במקרה של תביעה בגין התקנון, או בגין כל שימוש באתר, המחויבות הכספית של הנהלת האתר, חברות בת שלה, חברות קשורות, וספקי שירות באתר, לא תעלה אף פעם מעל הסכום של 5000 ש״ח.

הסכם “MedCourt Safe”

מדקורט מעוניינת שלקוחותיה יזמינו חוות דעת באתר באופן בטוח.

מדקורט נותנת "הבטחה לתשלום", כאשר חוות הדעת מוזמנת ומשולמת במלואה באתר.

כיסוי ביטוחי יכנס לתוקף בכל בקשה חדשה לחוות דעת שתועלה באתר החל מה- 01/09/19.


הבטחת תשלום כוללת:

מקרה בו הלקוח קיבל הצעת מחיר במדקורט, והוא שילם אותה במלואה, ישירות למדקורט, ולא קיבל את השירות – (לא נמסר לו עיון ראשוני או חוות דעת חתומה).

במקרה זה יוחזר ללקוח כספו במלואו.

כיסוי ביטוחי זה לא תקף במקרים הבאים:

 • הלקוח שילם רק חלק מהתשלומים דרך מדקורט, וחלק ישירות למומחה (בניגוד לתקנון מדקורט).
 • הלקוח שילם עבור השרות בכרטיס אשראי והתשלום לא אושר.
 • הלקוח שילם בצ'קים וחלקם לא כובדו בבנק של הלקוח או בוטלו על ידו.


תנאי נוסף למימוש הביטוח: הלקוח יתחייב כלפי מדקורט בכתב לא לבטל כל תשלום עתידי (צ'ק דחוי או תשלום דחוי בכרטיס אשראי), ואכן לא בוטל כל תשלום בפועל, וגם לא יבוטל לאחר קבלת ההחזר ממדקורט.

הכיסוי של “MedCourt Safe” אינו כולל אי שביעות רצון של הלקוח מחוות הדעת, ומחלוקות מול המומחה לגבי תוכן חוות הדעת ואיכותה.

הכיסוי אינו כולל נזקים שיכולים להיגרם לעורך דין/ללקוח, מאיחור בכתיבת חוות דעת.


גובה ההחזר כפוף לגובה התשלום ששולם בפועל במדקורט, ולא להסכמים שבעל פה, בין העורך דין למומחה.

מדקורט מתחייבת תוך 30 יום, ממועד הפניה אליה (בקשה להחזר), להחזיר את התשלום בכפוף להסכם זה.

יש אפשרות להגיש בקשה למימוש “MedCourt Safe” – עד 6 חודשים ממועד התשלום עבור השרות במדקורט.

ברגע שמדקורט שילמה ללקוח את ההחזר הכספי, כל תשלום שיגבה/יוחזר מהמומחה, שייך למדקורט בלבד, ואין ללקוח שקיבל פיצוי מלא ממדקורט, כל זכות לקבלו במלואו או באופן חלקי מהמומחה.

מדקורט שומרת לעצמה את הזכות לבטל שרות זה, בכל מועד, בהתראה של 30 יום, וביטול זה יהיה תקף רק למקרים עתידיים ממועד הודעה זו.

תנאי תכנית "חבר מביא חבר" במדקורט עבור עורכי דין רשומים

 • התוכנית מיועדת לעורכי דין רשומים באתר, אשר יפנו קולגות חדשים לאתר באמצעות קישור ייעודי לכך.
 • התוכנית מוגבלת בזמן ותקופה מה 2019.07.01 עד 2019.12.31 ,הגבלת זמן זו תקפה הן למועד הפנית הקולגה לאתר והן לאירועים בגינם זכאי העורך דין המפנה למתנה (הזמנת חוות דעת רפואית משפטית ותשלום עבורה).
 • אין הגבלה על מספר הקולגות שרשאי כל עורך דין ממליץ להפנות לאתר.
 • " .המתנה" לה זכאי העורך דין הממליץ מותנית בכך שהעורך דין שקבל לינק ונרשם באמצעותו לאתר, העלה בקשה לחוות דעת, והזמין חוות דעת מלאה באתר (בתשלום).
 • מותר לעורכי דין רשומים, לשים קישור המלצה בחשבונותיהם ברשתות חברתיות ובפורומים של עורכי דין.
 • העורך דין "החבר" שקבל המלצה והפניה למדקורט, יודע ומסכים לכך, שפרטיו (שמו ומצב הפניה שלו) ידווחו לעורך הדין הממליץ, כדי שיעקוב אחרי זכאותו למתנה.
  אם העורך דין שקבל את ההמלצה, לא מעוניין בחשיפה זו לממליץ, עליו לא לבצע את תהליך ההרשמה, באמצעות הקישור.
 • כשירות משתתפי התוכנית חבר מביא חבר:
  עורך דין ממליץ – כל עורך דין אשר רשום באתר.
  עורך דין "חבר" – המקבל המלצה – עורך דין שאינו רשום באתר.
 • זכאות למתנה לעורך דין ממליץ:
  כאשר עורך דין רשום באתר שולח לינק (קישור) לעורך דין חבר, איתו יש לו הכרות אישית קודמת, וכאשר המקבל נרשם באמצעות הלינק לאתר כמשתמש חדש בו, מעלה תיק בקשה לחוות דעת, ובסופו של תהליך מזמין באתר חוות דעת מלאה ומשלם עבורה (הלקוח של העורך דין משלם).
 • העורך דין "החבר" יכול להשתמש רק פעם אחת בכל קישור.
  עורך דין, חבר שקבל מספר פניות (קישורים) ממספר עורכי דין, יבחר לינק אחד בלבד, על פי החלטתו הבלעדית, ושולח אותו לינק יהיה זכאי למתנה.
 • עורך דין חבר שנרשם לאתר בעקבות המלצה, יכול להפוך לעורך דין ממליץ.
 • זכאות למתנה שמורה ל 6 חודשים מרגע קרות האירוע המזכה במתנה, ויש לממשה בקבלת שובר מתנה בפרק זמן זה.
 • עורכי דין ממליצים, אשר קבלו מתנה, אחראים בעצמם ועל חשבונם במידה ויוטלו עליהם מסים כלשהם עקב זכאותם זו.
 • על העורך דין הממליץ נאסר לבצע קמפיינים מרובי הפניות, של שליחת דואר ספאם עפ"י רשימת תפוצה, ללא הכרות קודמת אישית עם הנמענים.
 • לעורך דין הממליץ מותר לשלוח המלצה רק לעורכי דין עמם יש לו קשר קודם אישי.
 • מדקורט שומרת לעצמה את הזכות לחקור את המשתתפים בתוכנית, בחשד לפעילות זדונית.
 • כל מחלוקת לגבי זכאות למתנה, תידון בבית משפט בחיפה.
 • מדקורט תשעה או תסגור חשבון של משתמש רשום שפעל בעורמה.
 • המתנה: על כל הזמנה ראשונה של חוו"ד משפטית מלאה מעו"ד שנרשם בהמלצת עו"ד המזמין, יהיה זכאי עו"ד המזמין ב"סופר שובר" של BuyMe על סך 300.₪
  1. קופון בונוס נוסף: לאחר כל 5 הזמנות חדשות, יהיה זכאי עו"ד המזמין ב"סופר שובר" נוסף של BuyMe על סך 500.₪
  2. המתנה תינתן רק לאחר שעורכי הדין שנרשמו בהמלצת עורך הדין הממליץ יזמינו את ההזמנה הראשונה בלבד לחוו"ד משפטית מלאה באתר.
 • אופן קבלת המתנה קבלתה:
  1. יש לשלוח בקשה לקבלת השובר לדוא"ל [email protected]
  2. מדקורט תשלח לעו"ד "סופר שובר" של BuyMe בהודעת טקסט ובדוא"ל.
  3. בלינק לקבלת השובר יוכל עו"ד לבחור כל מתנה שירצה בהתאם לשווי השובר.
  4. לאחר בחירת המתנה יפתח חלון עם הסבר למימוש ההטבה בבית העסק.

תנאי תכנית "חבר מביא חבר" במדקורט עבור מומחים רפואיים רשומים

 • .התוכנית מיועדת לרופאים מומחים רשומים באתר, אשר יפנו קולגות חדשים לאתר באמצעות קישור ייעודי לכך.
 • התוכנית מוגבלת בזמן ותקופה מה 2019.07.01 עד 2020.12.31 ,הגבלת זמן זו תקפה הן למועד הפנית הקולגה לאתר והן לאירועים בגינם זכאי המומחה המפנה למתנה (הזמנת חוות דעת רפואית משפטית ותשלום עבורה).
 • .אין הגבלה על מספר הקולגות שרשאי כל מומחה ממליץ להפנות לאתר.
 • ".המתנה" לה זכאי המומחה הממליץ מותנית בכך שהמומחה שקבל לינק ונרשם באמצעותו לאתר, יקבל הזמנה לחוות דעת באתר (בתשלום).
 • מותר למומחים רשומים, לשים קישור המלצה בחשבונותיהם ברשתות חברתיות ובפורומים של מומחים רפואיים.
 • המומחה "החבר" שקבל המלצה והפניה למדקורט, יודע ומסכים לכך, שפרטיו (שמו ומצב הפניה שלו) ידווחו למומחה הממליץ, כדי שיעקוב אחרי זכאותו למתנה.
  אם המומחה שקבל את ההמלצה, לא מעוניין בחשיפה זו לממליץ, עליו לא לבצע את תהליך ההרשמה, באמצעות הקישור.
 • כשירות משתתפי התוכנית חבר מביא חבר:
  מומחה ממליץ – כל מומחה אשר רשום באתר.
  מומחה "חבר" – המקבל המלצה – מומחה רפואי שאינו רשום באתר.
 • זכאות למתנה למומחה ממליץ:
  כאשר מומחה רשום באתר שולח לינק (קישור) למומחה חבר, איתו יש לו הכרות אישית קודמת, וכאשר המקבל נרשם באמצעות הלינק לאתר כמשתמש חדש בו, ומקבל הזמנה לחוות דעת רפואית מלאה (בנגוד לעיון ראשוני בלבד). מדובר בתשלום באתר של חוות הדעת.
 • המומחה "החבר" יכול להשתמש רק פעם אחת בכל קישור. מומחה, חבר שקבל מספר פניות (קישורים) ממספר מומחים, יבחר לינק אחד בלבד, על פי החלטתו הבלעדית, ושולח אותו לינק יהיה זכאי למתנה.
 • מומחה חבר שנרשם לאתר בעקבות המלצה, יכול להפוך למומחה ממליץ.
 • הזכאות למתנה שמורה ל 6 חודשים מרגע קרות האירוע המזכה במתנה, ויש לממשה בקבלת שובר מתנה בפרק זמן זה.
 • מומחים ממליצים, אשר קבלו מתנה, אחראים בעצמם ועל חשבונם במידה ויוטלו עליהם מסים כלשהם עקב זכאותם זו.
 • על המומחה הממליץ נאסר לבצע קמפיינים מרובי הפניות, של שליחת דואר ספאם עפ"י רשימת תפוצה, ללא הכרות קודמת אישית עם הנמענים.
 • למומחה הממליץ מותר לשלוח המלצה רק למומחים עמם יש לו קשר קודם אישי.
 • כל מחלוקת לגבי זכאות למתנה, תידון בבית משפט בחיפה.
 • המתנה: על כל הזמנה ראשונה של חוו"ד משפטית מלאה ממומחה שנרשם בהמלצת המומחה המזמין, יהיה זכאי המומחה המזמין ב"סופר שובר" של BuyMe על סך 300.₪
  1. קופון בונוס נוסף: לאחר כל 5 הזמנות חדשות, יהיה זכאי המומחה המזמין ב"סופר שובר" נוסף של BuyMe על סך 500.
  2. המתנה תינתן רק לאחר שמומחים שנרשמו בהמלצת המומחה הממליץ יקבלו את ההזמנה הראשונה בלבד לחוו"ד משפטית מלאה באתר (תשלום עבורה באתר).
 • אופן קבלת המתנה קבלתה:
  1. יש לשלוח בקשה לקבלת השובר לדוא"ל [email protected]
  2. מדקורט תשלח למומחה "סופר שובר" של BuyMe בהודעת טקסט ובדוא"ל.
  3. בלינק לקבלת השובר יוכל המומחה לבחור כל מתנה שירצה בהתאם לשווי השובר.
  4. לאחר בחירת המתנה יפתח חלון עם הסבר למימוש ההטבה בבית העסק.

מתן חוות דעת על הרופא המומחה

הרופא המומחה מודע לכך, ונותן את הסכמתו, שעורך דין עמו התקשר למתן חוות דעת מלאה יוכל לתת את חוות דעתו באתר לגבי השירות שקיבל.

חוות דעת זו חשופה לעורכי דין אחרים, אשר יתעניינו בעתיד בקבלת שרות מאותו המומחה.

עורך דין אשר נותן את חוות הדעת מצהיר ומתחייב לתת חוות דעת אמתית וכנה, ולהתבטא (במלל חופשי) בצורה מכובדת ועדינה.

ידוע לעורך דין שכל חוות דעת שלו על מומחה, שהינה גסה או פוגענית, תוסר מהאתר, ללא כל התראה, וזו סמכותו של האתר.

כח עליון

הצדדים להסכם זה לא יהיו אחראים לאי יכולתם לעמוד במחויבות, או איחור במצבים של שביתות בעבודה, תאונות, שריפות, שיטפונות, הפרעות תקשורת, הפרעות בתקשורת אינטרנט, הפגנות, מלחמה או מגבלות חוקיות, או מצבים דומים שנחשבים לכוח עליון. הזמן הנוסף שיעמוד לביצוע המחויבות יתארך באותו זמן בו היתה ההפרעה.

במידה וההפרעה נמשכת 50 יום או יותר, כל צד רשאי לסגת מהתחייבותו ע״י הודעה לצד השני.

פרטי הקשר של הנהלת האתר

משרדי מכון שמר

רחוב וינגייט 2, חיפה

ת.ד. 3729 חיפה